Accessibility Tools

Skip to main content

Accessibility declaration

Accessibility declaration Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.) Mówią one jak projektować serwisy internetowe żeby były dostępne dla każdego - bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Wytyczne te mają 3 poziomie dostępności. Naszym obecnym celem jest pełna zgodność serwisu z drugim z tych poziomów - AA.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
 • W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Adam Watras
 • E-mail: intibs@intibs.pl<;/a>
 • Telefon: 71 343 5021

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Adres: ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
 • E-mail: intibs@intibs.pl<;/a>
 • Telefon: 71 343 5021

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Skróty klawiaturowe

1 - O Instytucie

2 - Seminaria

3 - Konferencje

4 - Dla studentów

5 - Dla pracowników

6  - Kontakt

Korzystanie ze skrótów:

Opera (wersja < 12.1):
- Shift + Esc + klawisz dostępu

Chrome / Opera (wersja > 15):
- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Dostępność architektoniczna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

Budynek Instytutu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się w budynku głównym usytuowanym najbliżej wjazdu na teren instytutu. 

Do budynków nr:  I, II, VIII prowadzą łącznie dwa wejścia. Główne wejście jest w budynku I od ul. Okólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.

Drugie wejście znajduje się od strony podwórza Instytutu i stanowi wejście przez hall w budynku VIII.  

Portiernia znajduje się w budynku I po prawej stronie przy wejściu głównym oraz przy wjeździe przy bramie. Obsługa portierni pracuje w trybie 24/7.

Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku I. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej.

Budynki I , II, VIII są ze sobą połączone korytarzami. Między budynkiem II a VIII jest pochylnia. Budynki V i Va są oddzielnymi budynkami.

W budynku I brak windy, na 1 piętro prowadzą schody. W budynku II znajdują się dwie windy, a w budynku 8 jest jedna winda. Windy przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych alfabetem Braille’a. W budynku V i Va brak wind, na piętro prowadza schody bez platformy przychodowej.

Dla osób na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynków za wyjątkiem dostępu do piętra 1 w budynkach I, V i Va, do którego prowadza schody.

W budynkach brak naprowadzeni dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach z wyjątkiem wind nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w budynku I przy wejściu od ul. Okólnej.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby portier wskaże miejsce do parkowania na parkingu lub terenie Instytutu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Laboratorium na ul. Gajowickiej:

ul. Gajowicka 95, Wrocław

Kompleks budynków jest ograniczony ulicami Gajowicka, Grochowa i Żelazna.

Dwa główne budynki Instytutu przy ul. Gajowickiej 95, to „NOWY BUDYNEK MAGNESÓW” (Budynek Nowy) oraz „STARY BUDYNEK GENERATORÓW” (Budynek Stary). 
Obydwa budynki mają funkcję lab-administracyjnych.

„NOWY BUDYNEK MAGNESÓW”

Główne wejście dla użytkowników i gości do Budynku Nowego znajduje się po prawej stronie od bramy wjazdowej, od ulicy Gajowickiej. Do głównego wejścia prowadzą schody bez windy dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również podjazdu. Budynek posiada wejścia techniczne i załadunkowe.

Portiernia znajduje się wewnątrz, po lewej stronie od wejścia. Obsługa portierni pracuje w trybie 24/7.

W budynku znajduje się winda osobowa nie posiadająca udogodnień dla osób niewidomych (tj. bez przycisków i napisów Braille’a.)

Winda obsługuje trzy kondygnacje budynku i do każdej z nich jest możliwe dotarcie przez osoby niepełnosprawne. 

„STARY BUDYNEK GENERATORÓW”

Główne wejście do Starego Budynku dla użytkowników i gości znajduje się po lewej stronie od bramy wjazdowej, od ul. Gajowickiej. W budynku nie ma portierni i wejście jest możliwe tylko do korytarza klatki schodowej. Przejście do dalszych części budynku jest możliwe po otrzymaniu karty magnetycznej lub w asyście pracownika Instytutu.

Na parterze budynku znajduje się hala generatorów, gdzie wstęp mają wyłącznie osoby z uprawnieniami elektrycznymi. 

Na pierwszym piętrze znajdują się laboratoria oraz pomieszczenia administracyjne. 
Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wind osobowych.  

W budynkach brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby portier wskaże miejsce do parkowania na parkingu lub terenie Instytutu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.